Документи

Документи

Тук може да намерите всички официални документи на Професионална гимназия по селско стопанство с. Белозем в съответствие с действащата нормативна уредба – ЗПУО в сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г, Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в сила от 01.09.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г., Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците в сила от 20.09.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. Обн. ДВ. бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 април 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18.12.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3.05.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27.12.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 7 април 2020 г., доп. ДВ. бр.37 от 21 април 2020 г., доп. ДВ. бр.77 от 1 септември 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.10.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16.02.2021 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6.07.2021 г., Наредба за приобщаващото образование в сила от 27.10.2017 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. Обн. ДВ. бр.86 от 27 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 декември 2018 г., изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 май 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.