Новини

Новини

Виртуална класна стая на ПГСС с.Белозем


Файл

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г./включително/, организацията на обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии като: 1.Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom при провеждане на несинхронно обучение без взаимодействие с учителя и останалите ученици и синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група чрез МS TEAMS за осъществяване на обратна връзка и оценяване, като за целта определям следните графици: График на учебните часове: 1 час – 8:20 часа до 8:55 часа 2 час – 9:00 часа до 9:35 часа 3 час – 9:40 часа до 10:15 часа 4 час – 10:20 часа до 10:55 часа 5 час – 11:00 часа до 11:35 часа 6 час – 11:40 часа до 12:15 часа 7 час – 12:20 часа до 12:55 часа 8 час – 13:00 часа до 13:25 часа График за осъществяване на обратна връзка и оценяване 14:30 часа - 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване. Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуална или групова в справка. Общ график на учебния ден на учителите: 7:30 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание 8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня. 14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците. 16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет. 2. Учителите да работят от своя дом като спазват стриктно т. 1 от заповедта и задълженията си съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. Отчитането на работното време на учителите да се осъществява чрез чек-лист ежедневно до 16:10 часа, който им е предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, няма да ползва отпуска. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално на продължителността на работното време. 3. Учителите по физическо възпитание и спорт да осъществяват взаимодействие с учениците като подготвят материали за поддържане на физическа активност и здравословен начин на живот. Допълнителният час по физическо възпитание и спорт да се осъществява само ако има възможност за обратна връзка от ученик към учител, като предварително е поставена задачата от учителя. 4. Учителите по професионална подготовка да предоставят теоретични обучителни материали и задания, изпълними в домашни условия. 5. Учебните процеси да се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците да използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. 6. Да се следва учебния материал с обратна връзка от учениците съгласно утвърден график чрез поставени задачи и след предоставена справка за избора на оценяване на учениците да се извърши процеса. 7. Учителите до 16:00 часа да вписват преподадения материал за деня в електронния дневник на платформата Adminplus . 9. В случаите, когато учителите по предмети установят, че няма обратна връзка от страна на ученик трябва да уведомят класния ръководител, а той на свой ред медиатора, който се задължава на следващия ден да предостави лично учебните материали предадени от класния ръководител. Медиаторът ще получи всички предпазни средства за да бъде защитен от коронавируса. 8. Всички участници в образователния процес да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове. Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Директор на ПГСС с. Белозем Инж. Йосиф Стамболийски

Файл

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г./включително/, организацията на обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии като: 1.Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom при провеждане на несинхронно обучение без взаимодействие с учителя и останалите ученици и синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група чрез МS TEAMS за осъществяване на обратна връзка и оценяване, като за целта определям следните графици: График на учебните часове: 1 час – 8:20 часа до 8:55 часа 2 час – 9:00 часа до 9:35 часа 3 час – 9:40 часа до 10:15 часа 4 час – 10:20 часа до 10:55 часа 5 час – 11:00 часа до 11:35 часа 6 час – 11:40 часа до 12:15 часа 7 час – 12:20 часа до 12:55 часа 8 час – 13:00 часа до 13:25 часа График за осъществяване на обратна връзка и оценяване 14:30 часа - 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване. Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуална или групова в справка. Общ график на учебния ден на учителите: 7:30 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание 8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня. 14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците. 16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет. 2. Учителите да работят от своя дом като спазват стриктно т. 1 от заповедта и задълженията си съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. Отчитането на работното време на учителите да се осъществява чрез чек-лист ежедневно до 16:10 часа, който им е предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, няма да ползва отпуска. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално на продължителността на работното време. 3. Учителите по физическо възпитание и спорт да осъществяват взаимодействие с учениците като подготвят материали за поддържане на физическа активност и здравословен начин на живот. Допълнителният час по физическо възпитание и спорт да се осъществява само ако има възможност за обратна връзка от ученик към учител, като предварително е поставена задачата от учителя. 4. Учителите по професионална подготовка да предоставят теоретични обучителни материали и задания, изпълними в домашни условия. 5. Учебните процеси да се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците да използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. 6. Да се следва учебния материал с обратна връзка от учениците съгласно утвърден график чрез поставени задачи и след предоставена справка за избора на оценяване на учениците да се извърши процеса. 7. Учителите до 16:00 часа да вписват преподадения материал за деня в електронния дневник на платформата Adminplus . 9. В случаите, когато учителите по предмети установят, че няма обратна връзка от страна на ученик трябва да уведомят класния ръководител, а той на свой ред медиатора, който се задължава на следващия ден да предостави лично учебните материали предадени от класния ръководител. Медиаторът ще получи всички предпазни средства за да бъде защитен от коронавируса. 8. Всички участници в образователния процес да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове. Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Директор на ПГСС с. Белозем Инж. Йосиф Стамболийски

Файл

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г./включително/, организацията на обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии като: 1.Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom при провеждане на несинхронно обучение без взаимодействие с учителя и останалите ученици и синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група чрез МS TEAMS за осъществяване на обратна връзка и оценяване, като за целта определям следните графици: График на учебните часове: 1 час – 8:20 часа до 8:55 часа 2 час – 9:00 часа до 9:35 часа 3 час – 9:40 часа до 10:15 часа 4 час – 10:20 часа до 10:55 часа 5 час – 11:00 часа до 11:35 часа 6 час – 11:40 часа до 12:15 часа 7 час – 12:20 часа до 12:55 часа 8 час – 13:00 часа до 13:25 часа График за осъществяване на обратна връзка и оценяване 14:30 часа - 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване. Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуална или групова в справка. Общ график на учебния ден на учителите: 7:30 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание 8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня. 14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците. 16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет. 2. Учителите да работят от своя дом като спазват стриктно т. 1 от заповедта и задълженията си съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. Отчитането на работното време на учителите да се осъществява чрез чек-лист ежедневно до 16:10 часа, който им е предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, няма да ползва отпуска. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално на продължителността на работното време. 3. Учителите по физическо възпитание и спорт да осъществяват взаимодействие с учениците като подготвят материали за поддържане на физическа активност и здравословен начин на живот. Допълнителният час по физическо възпитание и спорт да се осъществява само ако има възможност за обратна връзка от ученик към учител, като предварително е поставена задачата от учителя. 4. Учителите по професионална подготовка да предоставят теоретични обучителни материали и задания, изпълними в домашни условия. 5. Учебните процеси да се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците да използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. 6. Да се следва учебния материал с обратна връзка от учениците съгласно утвърден график чрез поставени задачи и след предоставена справка за избора на оценяване на учениците да се извърши процеса. 7. Учителите до 16:00 часа да вписват преподадения материал за деня в електронния дневник на платформата Adminplus . 9. В случаите, когато учителите по предмети установят, че няма обратна връзка от страна на ученик трябва да уведомят класния ръководител, а той на свой ред медиатора, който се задължава на следващия ден да предостави лично учебните материали предадени от класния ръководител. Медиаторът ще получи всички предпазни средства за да бъде защитен от коронавируса. 8. Всички участници в образователния процес да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове. Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Директор на ПГСС с. Белозем Инж. Йосиф Стамболийски