На вниманието на родителите!!!

На вниманието на родителите!!!

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 help@e-gov.bgФайл
На вниманието на родителите!!!

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 help@e-gov.bg

10.08.2021

Файл

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г./включително/, организацията на обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии като: 1.Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom при провеждане на несинхронно обучение без взаимодействие с учителя и останалите ученици и синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група чрез МS TEAMS за осъществяване на обратна връзка и оценяване, като за целта определям следните графици: График на учебните часове: 1 час – 8:20 часа до 8:55 часа 2 час – 9:00 часа до 9:35 часа 3 час – 9:40 часа до 10:15 часа 4 час – 10:20 часа до 10:55 часа 5 час – 11:00 часа до 11:35 часа 6 час – 11:40 часа до 12:15 часа 7 час – 12:20 часа до 12:55 часа 8 час – 13:00 часа до 13:25 часа График за осъществяване на обратна връзка и оценяване 14:30 часа - 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване. Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуална или групова в справка. Общ график на учебния ден на учителите: 7:30 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание 8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня. 14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците. 16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет. 2. Учителите да работят от своя дом като спазват стриктно т. 1 от заповедта и задълженията си съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. Отчитането на работното време на учителите да се осъществява чрез чек-лист ежедневно до 16:10 часа, който им е предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, няма да ползва отпуска. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално на продължителността на работното време. 3. Учителите по физическо възпитание и спорт да осъществяват взаимодействие с учениците като подготвят материали за поддържане на физическа активност и здравословен начин на живот. Допълнителният час по физическо възпитание и спорт да се осъществява само ако има възможност за обратна връзка от ученик към учител, като предварително е поставена задачата от учителя. 4. Учителите по професионална подготовка да предоставят теоретични обучителни материали и задания, изпълними в домашни условия. 5. Учебните процеси да се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците да използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. 6. Да се следва учебния материал с обратна връзка от учениците съгласно утвърден график чрез поставени задачи и след предоставена справка за избора на оценяване на учениците да се извърши процеса. 7. Учителите до 16:00 часа да вписват преподадения материал за деня в електронния дневник на платформата Adminplus . 9. В случаите, когато учителите по предмети установят, че няма обратна връзка от страна на ученик трябва да уведомят класния ръководител, а той на свой ред медиатора, който се задължава на следващия ден да предостави лично учебните материали предадени от класния ръководител. Медиаторът ще получи всички предпазни средства за да бъде защитен от коронавируса. 8. Всички участници в образователния процес да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове. Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Директор на ПГСС с. Белозем Инж. Йосиф Стамболийски

13.11.2020

Файл

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г./включително/, организацията на обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии като: 1.Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom при провеждане на несинхронно обучение без взаимодействие с учителя и останалите ученици и синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група чрез МS TEAMS за осъществяване на обратна връзка и оценяване, като за целта определям следните графици: График на учебните часове: 1 час – 8:20 часа до 8:55 часа 2 час – 9:00 часа до 9:35 часа 3 час – 9:40 часа до 10:15 часа 4 час – 10:20 часа до 10:55 часа 5 час – 11:00 часа до 11:35 часа 6 час – 11:40 часа до 12:15 часа 7 час – 12:20 часа до 12:55 часа 8 час – 13:00 часа до 13:25 часа График за осъществяване на обратна връзка и оценяване 14:30 часа - 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване. Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуална или групова в справка. Общ график на учебния ден на учителите: 7:30 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание 8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня. 14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците. 16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет. 2. Учителите да работят от своя дом като спазват стриктно т. 1 от заповедта и задълженията си съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. Отчитането на работното време на учителите да се осъществява чрез чек-лист ежедневно до 16:10 часа, който им е предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, няма да ползва отпуска. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално на продължителността на работното време. 3. Учителите по физическо възпитание и спорт да осъществяват взаимодействие с учениците като подготвят материали за поддържане на физическа активност и здравословен начин на живот. Допълнителният час по физическо възпитание и спорт да се осъществява само ако има възможност за обратна връзка от ученик към учител, като предварително е поставена задачата от учителя. 4. Учителите по професионална подготовка да предоставят теоретични обучителни материали и задания, изпълними в домашни условия. 5. Учебните процеси да се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците да използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. 6. Да се следва учебния материал с обратна връзка от учениците съгласно утвърден график чрез поставени задачи и след предоставена справка за избора на оценяване на учениците да се извърши процеса. 7. Учителите до 16:00 часа да вписват преподадения материал за деня в електронния дневник на платформата Adminplus . 9. В случаите, когато учителите по предмети установят, че няма обратна връзка от страна на ученик трябва да уведомят класния ръководител, а той на свой ред медиатора, който се задължава на следващия ден да предостави лично учебните материали предадени от класния ръководител. Медиаторът ще получи всички предпазни средства за да бъде защитен от коронавируса. 8. Всички участници в образователния процес да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове. Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Директор на ПГСС с. Белозем Инж. Йосиф Стамболийски

13.11.2020

Файл

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г./включително/, организацията на обучението на учениците от дневна форма да се осъществява от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии като: 1.Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom при провеждане на несинхронно обучение без взаимодействие с учителя и останалите ученици и синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група чрез МS TEAMS за осъществяване на обратна връзка и оценяване, като за целта определям следните графици: График на учебните часове: 1 час – 8:20 часа до 8:55 часа 2 час – 9:00 часа до 9:35 часа 3 час – 9:40 часа до 10:15 часа 4 час – 10:20 часа до 10:55 часа 5 час – 11:00 часа до 11:35 часа 6 час – 11:40 часа до 12:15 часа 7 час – 12:20 часа до 12:55 часа 8 час – 13:00 часа до 13:25 часа График за осъществяване на обратна връзка и оценяване 14:30 часа - 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване. Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуална или групова в справка. Общ график на учебния ден на учителите: 7:30 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание 8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня. 14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците. 16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет. 2. Учителите да работят от своя дом като спазват стриктно т. 1 от заповедта и задълженията си съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. Отчитането на работното време на учителите да се осъществява чрез чек-лист ежедневно до 16:10 часа, който им е предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, няма да ползва отпуска. При непълно работно време броят на часовете се определя пропорционално на продължителността на работното време. 3. Учителите по физическо възпитание и спорт да осъществяват взаимодействие с учениците като подготвят материали за поддържане на физическа активност и здравословен начин на живот. Допълнителният час по физическо възпитание и спорт да се осъществява само ако има възможност за обратна връзка от ученик към учител, като предварително е поставена задачата от учителя. 4. Учителите по професионална подготовка да предоставят теоретични обучителни материали и задания, изпълними в домашни условия. 5. Учебните процеси да се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците да използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. 6. Да се следва учебния материал с обратна връзка от учениците съгласно утвърден график чрез поставени задачи и след предоставена справка за избора на оценяване на учениците да се извърши процеса. 7. Учителите до 16:00 часа да вписват преподадения материал за деня в електронния дневник на платформата Adminplus . 9. В случаите, когато учителите по предмети установят, че няма обратна връзка от страна на ученик трябва да уведомят класния ръководител, а той на свой ред медиатора, който се задължава на следващия ден да предостави лично учебните материали предадени от класния ръководител. Медиаторът ще получи всички предпазни средства за да бъде защитен от коронавируса. 8. Всички участници в образователния процес да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове. Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. Директор на ПГСС с. Белозем Инж. Йосиф Стамболийски

13.11.2020