График за осъществяване на ротационен принцип на обучение

График за осъществяване на ротационен принцип на обучение

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-158 /01.12.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а ал. 1 и чл.177, ал3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г., Заповед № РД 01-973 / 26.11.2021 г. на МЗ и във връзка Заповед № РД 09-4755 / 30.12.2021 г. и Заповед № РД 09-4756 / 30.12.2021 г. на МОН

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. Присъствените учебни занятия от 03.12.2021 г. до 16.12.2021 г./включително/, да се осъществяват на ротационен принцип при спазването на следния график:

 

от 03.12.2021 г. до  09.12.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9а, 9б,11а и 11б клас;

от 10.12.2021 г. до 16.12.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8а, 8б, 10а и 12а клас;

 

 

График на учебните часове:

 

1 час – 8:20 часа до 8:55 часа

2 час – 9:05 часа до 9:40 часа

3 час – 9:50 часа до 10:25 часа

4 час – 10:35 часа до 11:10 часа

5 час – 11:20 часа до 11:55 часа

6 час – 12:05 часа до 12:40 часа

7 час – 12:50 часа до 13:25 часа

8 час – 13:35 часа до 14:10 часа

 

2. Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията да се осъществяват чрез: Google classroom и Google meet.

 

График на учебните часове:

 

1 час – 8:20 часа до 8:55 часа

2 час – 9:05 часа до 9:40 часа

3 час – 9:50 часа до 10:25 часа

4 час – 10:35 часа до 11:10 часа

5 час – 11:20 часа до 11:55 часа

6 час – 12:05 часа до 12:40 часа

7 час – 12:50 часа до 13:25 часа

8 час – 13:35 часа до 14:10 часа

 

 

 

3. Всички участници в присъствения образователния процес да са подготвени за работа при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID - 19 и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и носене на защитни маски за лице.

 

4. Педагогически и непедагогически персонал, които присъстват в училище, да се изследват два пъти седмично с бърз тест за COVID-19, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-973 / 26,11,2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

5. Всички служители в ПГСС да се запознаят с Насоките утвърдени със Заповед № РД 09-4756 / 30.12.2021 г. на МОН., а класните ръководители в часа на класа да запознаят учениците.

 

 

Настоящата заповед за се доведе до знание на всички учители и служители срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Приложение : Насоки утвърдени със Заповед № РД 09-4756 / 30.12.2021 г. на МОН.

 

 

 

 

                                                                         Директор:………………………………..

                                                                                       Инж. Йосиф Стамболийски