ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА


Файл
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Кратък текст на новината: Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование през учебна 2021/2022 година Съдържание на новината: Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, както следва: - вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията); - вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията); - вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.