Новини

План-прием

Записването на ученици на I етап на класиране е от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. и се извършва в ПГСС от 08:00 до 16:00 часа. Учениците се записват в училището, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.: 1. Заявление до директора; 2. Оригинал на свидетелството за основно образование; 3. Оригинал на медицинско свидетелство

Научи повечеДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Кратък текст на новината: Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование през учебна 2021/2022 година Съдържание на новината: Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, както следва: - вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията); - вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията); - вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Научи повече