• ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
  • Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето организират конкурс за ученици за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“.

    Конкурсът е отворен за всички училища в страната и цели да насърчи децата да приложат своите знания за безопасното движение по пътищата, да повиши интереса на учениците към БДП, както и да промени нагласите към нарушителите на пътя.

    Мотото, под което ще се проведе инициативата, е „Талисман, който ни пази на пътя“, а

    крайният срок за участие е 7 юни 2024 г. Зa записване при инж.Дукиду и инж. Димитров

  • КАТЕГОРИИ "В'', ''С'', ''Ткт'',''Твк'', ''Твк-З", "Мотокари и електрокари"
    КАТЕГОРИИ "В'', ''С'', ''Ткт'',''Твк'', ''Твк-З", "Мотокари и електрокари"
Добре дошли в ПГСС с. Белозем!

Добре дошли в ПГСС с. Белозем!

Съгласно с чл. 95 т. 4 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците директорът на училището следва да определи срок, в който зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Адресът, на който учениците имат възможност да разгледат сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, е https://results12.mon.bg

Предвид спецификата на ДЗИ по информатика и информационни технологии зрелостниците могат да се запознават в същия срок с оценените си изпитни работи само в училище, където се е провеждал изпитът, на компютър, на който има инсталиран сертификат за достъп до изпитната система exams.mon.bg

Елате в нашето училище – ние ще бъдем до Вас, за да реализирате мечтите и амбициите си!

Новини

Присъствени учебни занятия за учениците от XI клас

Възобновяват се присъствените занятия на учениците от XI клас, считано от 15.02.2021г. въз основа на Заповед №РД-01-98/14.02.2021г.на Министъра на здравеопазването.

Научи повече

Национално външно оценяване

Във връзка с провеждане на национално външно оценяване на учениците от 10 клас желаещите могат да подадат заявление по образец в периода от 15.02.2021г. до 19.02.2021г. за полагане на изпити по чужд език и информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на 10 клас. Изпитите са по желание на ученика.

Научи повече

На вниманието на родителите!!!

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 help@e-gov.bg

Научи повече

Проекти

Проект Еразъм +

Проект Еразъм +

Учебна практика по проект Еразъм в унгарската провинция Bacs-Kiskun, реализиран през месец август 2021 г.

Научи повече