• ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 • КАТЕГОРИИ "В'', ''С'', ''Ткт'',''Твк'', ''Твк-З", "Мотокари и електрокари"
  КАТЕГОРИИ "В'', ''С'', ''Ткт'',''Твк'', ''Твк-З", "Мотокари и електрокари"
 • Уважаеми родители, 

  На дата 14.09.2020 г.от 14.00 часа в обособените за целта зони на ПГСС с.Белозем ще се проведе родителска среща при строго спазване на противоепидемичните условия. 
  Вашето присъствие е наложително и е свързано с предпритите мерки за организация на училищното образование в условията на Ковид -19. 

  С уважение, 
  инж. Йосиф Стамболийски-Директор на ПГСС с.Белозем

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Уважаеми ученици и родители,

 

 За периода от 16.11.2020 г. до 06.12.2020 г./вкл./ ще се осъществи неприсъствено обучение - преподаване и учене от разстояние чрез социални мрежи, електронни платформи, електронни ресурси или други алтернативни начини: групи на класовете и електронни образователни платформи. Издателствата предоставят своите електронни учебници безплатно за ползване от учениците.

·         Учителите в началото на деня ще предоставят съответното учебно съдържание за деня, по учебни предмети под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата. Учебното съдържание ще е структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и упражнения.

·         Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки.

График на учебните часове:

 

1 час- 8:20 часа до 8:55 часа

2 час- 9:00часа до 9:35 часа

3 час- 9:40 часа до 10:15часа

4 час- 10:20 часа до 10:55 часа

5 час- 11:00 часа до 11:35 часа

6 час- 11:40 часа до 12:15 часа

7 час- 12:20 часа до 12:55 часа

8час – 13:00часа до 13:25 часа

 

График за осъществяване на обратна връзка и оценяване

 

14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците и оценяване.

Забележка: Учителят предварително уведомява Директора относно формата на оценяване – индивидуално или групово в справка

Общ график на учебния ден на учителите:

 

8:00 часа - Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание

8:20 часа - Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня.

14:30 часа- 16:00 часа - Получаване на обратна връзка от учениците.

16:00 часа - Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет.

инж. Йосиф Стамболийски

Директор на ПГСС с. Белозем

 

Уважаеми родители;

 

На дата  14.09.2020 г. от 14:00 часа на обособените за целта зони в ПГСС с. БЕЛОЗЕМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА при строго спазване на противоепидемичните условия. 

Вашето присъствие е наложително и е свързано с предприетите мерки за организация на училищното образование в условията на Ковид-19.

 

С уважение,

инж. Йосиф Стамболийски-Директор на ПГСС с. Белозем

Елате в нашето училище – ние ще бъдем до Вас, за да реализирате мечтите и амбициите си!

НовиниГалерия