Проект Еразъм +

Проект Еразъм +

Проект Еразъм +Файл
Еразъм +

Белоземски ученици на стаж в Италия по програма ЕРАЗЪМ+ Ученици от ПГСС с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив през 2019 г проведоха стажовете си във фирми и партньорски организации в гр. Милано, Италия по програма „Еразъм. Целта на проекта беше усъвършенстване на професионалните и езикови компетентности на учениците от ПГСС с. Белозем в условията на реална мултикултурна работна среда и повишаване на възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация на Европейския пазар на труда. Реализирането на проекта  даде възможност на учениците да се запознат с новостите в областта на растениевъдството и животновъдството в условията на развита европейска държава, обогатиха езиковата си подготовка,  създадоха контакти с високо квалифицирани специалисти и повишиха знанията, компетенциите и опита си по изучаваната професия. Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области; Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. Индикатори Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.